Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane, tylko jeśli otrzymamy je od Państwa dobrowolnie, np. jako część wymaganych informacji przy wypełnianiu formularzy niezbędnych do otrzymania oferty świadczenia naszych usług oraz po wyrażeniu przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Otrzymane informacje są przetwarzane, między innymi, w celach wskazanych poniżej:

 • aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie,
 • aby poinformować Państwa o nowych ofertach,
 • do prowadzenia właściwej obsługi klienta i do administracji danymi klientów,
 • do celów marketingowych i prowadzenia badań rynku,
 • do administrowania serwisu i podniesienia jakości naszych usług.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • strona WWW
 • dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
 • dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;
 • dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług Ppcefekt (np. o usługach Ppcefekt, z których korzystali Państwo wcześniej).

Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych

 1. Administrator przetwarza informacje dotyczące użytkowników serwisów ppcefekt.pl,www.mariuszpryszczewski.pl, www.ci.net.pl, www.agencjawhiteseo.pl, a także informacje przekazane administratorowi przez użytkowników za pomocą dedykowanych formularzy w serwisie Facebook, tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz krajową ustawą o ochronie danych osobowych, a także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników, o których mowa w punkcie 1 jest PPcefekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, pod adresem ul. Melomanów 3/17, 20-855 Lublin, NIP: 7123427900, REGON: 52065599700000, tel.: 81 444 62 16, e-mail: biuro@ppcefekt.pl. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowi zawarcie i wykonanie umowy z Ppcefekt, wraz z czynnościami poprzedzającymi zawarcie tej umowy, jak analiza potrzeb i procedura ofertowania w odpowiedzi na zapytanie złożone za pomocą formularza umieszczonego na stronie jednej ze stron wymienionych w punkcie 1. Użytkownik w dowolnym momencie może odwołać udzielone zgody, pisemnie na adres Administratora danych osobowych lub mailowo na adres: info@ci.net.pl. Wycofanie zgody nie wpływa jednakże na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim oraz w punktach drugim i trzecim informacje dotyczące użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody użytkownika.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo do wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia ich danych osobowych – a Administrator danych osobowych spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Uprawnienia te mogą być realizowana przez użytkownika poprzez wysłanie żądania na adres siedziby Administratora danych osobowych lub na adres e-mail: info@ci.net.pl. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach użytkownik traci możliwość korzystania z nich. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 5. Jeżeli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, uprawniony jest do wniesienia, w każdym czasie, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.
 6. Zobowiązujemy się, że bez dodatkowej zgody, nie będziemy udostępniać Państwa danych osobowych firmom, ani osobom trzecim. Nasi pracownicy i partnerzy są zobowiązani do zachowania poufności i ochrony Państwa danych osobowych poprzez właściwe postanowienia umowne.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników przekazywane są im niezwłocznie po zebraniu ich danych osobowych. Dostępne są one również pod adresem strony internetowej: https://ppcefekt.pl/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/
Oceń artykuł